میکروبیولوژی دانشگاه آزاد زنجان

به سایت میکروبیولوژی دانشگاه آزاد زنجان خوش آمدید.منتظر نظرات سازنده شما هستیم.

ویروس های گیاهان

 

پیشگفتار : با مطالعاتی که روی گیاهان آلوده به موزائیک تنباکو صورت گرفت معلوم شد که عامل بیماری موزائیک تنباکو یک باکتری نیست بلکه عامل بیماری یک ویروس است که مطالعه آن نقش پیشرو در تحقیقات ویروس شناسی به عهده داشته بسیاری از ویژگی های اساسی ویروس ها و عوامل عفونت زای دیگر با مطالعه روی گیاهان کشف شده اند.
 


گروه بندی ویروس های گیاهی و نامگذاری آنها :
نام ویروس گیاهی معمولاً از نام گیاهی که بیماری ویروسی در آن تولید می شود و علائم مربوط به بیماری گیاه به دست می آید ویروس های گیاهی ممکن است دارای DNA یک یا دو رشته ای RNA دو رشته ای یا یک رشته ای با پلاریته مثبت یا منفی باشند.

 

روش های زیاد کردن ویروس های گیاهی :
از ویژگی های ویروس های گیاهی توانایی آنها در انتقال بین گیاهان میزبان است و برای مطالعه علائم ایجاد شده در گیاهان آلوده لازم است ویروس های گیاهی را در گیاهان تکثیر نمود. برای انتقال یک ویروس چند ویروس به شرح زیر وجود دارد:

 

1 – انتقال ویروس های گیاهی از راه پیوند : به منظور ایجاد ارتباط کامل بین دو گیاه سطوح بریده شده بافت های دو گیاه را در مجاورت هم قرار می دهند (با ایجاد جراحات غیرکشنده در سطح گیاه) تا ویروس را تلقیح کنند و به یاخته های گیاه دسترسی داشته باشد دو روش پیوند زدن .


الف) پیوند نزدیک : قراردادن بافت های پیوندی دو گیاه ریشه دار در مجاورت هم
ب) پیوند بافت جدا شده از یک گیاه در داخل گیاه کامل ریشه دار

 

2 – انتقال به وسیله گیاهان رشته ای : برای ایجاد ارتباط بین دو گیاه از یک گیاه انگل که بتواند بین دو گیاه ارتباط مویرگی ایجاد کند استفاده می شود به شرطی که ویروس بتواند توانایی تکثیر در گیاه انگل را داشته باشد.


3 – انتقال به روش تلقیح مکانیکی: با ایجاد خراش بر روی برگ های گیاه مورد نظر، عصاره تهیه شده از یک گیاه آلوده به ویروس را بر روی خراش ها مالش می دهند و موفقیت این روش به عوامل زیر بستگی دارد:


1 – دامنه میزبان های ویروس
2 – منشأ ماده تلقیحی
3 – اثر مواد افزوده شده به ماده تلقیحی
4 – روش تلقیح (مالش توسط انگشت یا پارچه با وسایل دیگر)

 

4 – انتقال از راه تخم و گرده :
در کیپتو ویروس ها تنها راه انتقال، انتقال از راه تخم است با توجه به این که نشان داده شده که ویروس هایی که به راحتی از راه تلقیح عصاره منتقل نمی شوند معمولاً از راه تخم نیز انتقال نمی یابند اما در مورد کریپتو ویروس ها این استثناء وجود دارد. انتقال از راه گردی نیز ممکن است به طور عمودی ( انتقال ویروس به نسل بعد)یا به صورت افقی (گرده افشانی و آلودگی گیاهان دیگر) باشد.

 

5 – انتقال به وسیله بندپایان ناقل :
1 . انتقال از راه ضمائم دهانی آلوده
2. حفظ ویروس ها در پیش معده حشراتی مانند سوسک ها و شته ها و انتقال ویروس هنگام تغذیه
3. انتقال سیستمیک (وارد شدن ویروس به سیستم بدن حشره)
 


6 – انتقال توسط نماتودها و قارچ ها :
نماتدها در خاک با تغذیه از ریشه گیاهان آلوده خود به ویروس آلوده شده و هنگام تغذیه از گیاه سالم آن را نیز آلوده می کنند. انتقال توسط قارچ ها نیز توسط زوئوسپرهای قارچ صورت می گیرد و به نوع قارچ و نوع ویروس بستگی دارد.
 


انتشار ویروس ها در گیاهان :
انتشار ممکن است به آرامی باشد ( روش تلقیح مکانیکی) یا ممکن است سریع باشد (روش انتقال از راه یک حشره ناقل یا از راه تکثیر در پارانشیم) چنانچه یاخته آلوده خیلی سریع بمیرند توانایی انتقال و نتشار به بافت های مجاور را ندارند. یا اگر ویروس خدمت کمی داشته باشد علائم خفیقی در گیاه بروز می کند و آسیب جدی به گیاه وارد نمی شود. برخی ویروس ها نیز باعث تکثیر گسترده یاخته های آلوده و تغییر شکل (تومور) آنها می شوند. با استفاده از آزمایش های ایمنی اکتسابی نشان داده شده که گیاه آلوده ای که علائم ویروسی در آن کم شده است یک بهبودی در آن ایجاد و گیاه زنده می ماند و بخش های تازه رشد کرده گیاه عاری از آن ویروس هستند.

 

حفاظت متقاطع : اگر گیاه به ویروسی آلوده شود دارای ایمنی اکتسابی نسبی در برابر ویروس دیگری که در بعضی ویژگی ها با ویروس اول مشابه است خواهد شد.

 

استفاده از گیاهان در تشخیص ویروس های گیاهی :
1 – علائم بیماری : با توجه به این که ممکن است ویروس های مختلف علائم مشابه در گیاه ایجاد کنند و یا علائم مختلف در یک گیاه ایجاد شود، یا چند ویروس توأماً یک آلودگی ایجاد کنند و تفاوت شرایط آب و هوایی برای تشخیص بیماری های ویروسی از گیاهان محققین اقدام به تهیه گیاهان میزبان تجربی ( گیاهان محک) کرده اند.
 


2 – دامنه میزبان : برای مطالعه ویروس هایی که انواع معدودی میزبان را آلوده می کنند ( اعضاء گروه زمینی ویروس) می تواند به تعیین هویت نوع ویروس کمک کند ولی تشخیص قطعی نوع ویروس از روش های دیگری چون سرم شناسی انجام می گیرد که روش های سرم شناسی عبارتند از :


1- آزمایش رسوب در محیط مایع : با مطالعه رسوب تشکیل شده قابل مشاهده از واکنش بین ویروس و آنتی سرم.


نکته : برای تهیه آنتی سرم از تزریق تعلیق ویروس به خرگوش استفاده می شود . خون گرفته شده از خرگوش را منعقد کرده سپس سرم را از لخته جدا می کنند و برای تهیه سرم شاهد از خون خرگوش قبل از ویروس استفاده می شود.


2 – آزمایش آلگوتیناسیون : آنتی ژن یا آنتی بادی به سطح گلبول های قرمز و با ذرات ناقل شبیه لاتکس اتصال یافته و باعث تجمع آنها می گردد و یک شبکه تشکیل می شود.


3 – تست های نفوذ درژل : شامل نفوذ دو طرفه در ژل است که با قرار دادن آنتی ژن و آنتی بادی در حفره های جدا از تعبیه شده در ژل در آن نفوذ کرده و از برخوردشان با یکدیگر کمپلکس آنتی ژن - آنتی بادی رسوبی می کند که حاصل آن یک خط رسوبی قابل رؤیت است.

 

4 – روش الیزا : به دو طریق است :
1. روش مستقیم : آنتی سرم ویژه ضد ویروس را با آنزیم نشاندارمی کنند.
2. روش غیرمستقیم : آنزیم را به آنتی بادی ضد آنتی سرم مورد استفاده در آزمایش متصل می کنند.

 

تکثیر ویروس های گیاهی در کشت بافت : معمول ترین بافتی که برای این کار مصرف می شود بخش پهن برگ های سبز است که مزایا و معایبی دارد.
 

مزایا :
1. حوادث بعد از تلقیح در برگ را می توان تنظیم کرد.
3. دسته ای از برگ های هم شکل را از گیاهان مختلف انتخاب و استفاده کرد.

معایب:
1. با توجه به اندازه سطح برگ و تعداد یاخته های آلوده در هر برگ در روش تلقیح مکانیکی ، آلودگی یاخته در مراحل بعد تکثیر همزمان نخواهد بود و هر گروهی از یاخته ها یکی از مراحل چرخه تکثیر ویروس را نشان می دهند.
2. عمل تلقیح باعث ایجاد شوک در برگ شده و در تنفس برگ، محتویات آب آن، سنتز اسید نوکلئیک و چیزهای دیگر برگ اثر سوء دارد.

 

پروتوپلاست ها : یاخته های جدا شده گیاهی که فاقد دیوار سخت سلولزی هستند.
تکثیر ویروس موزائیک تنباکو : روش تکثیر آن شبیه پیکورنا ویروس های جانوری است که تمام مراحل تکثیر در سیتوپلاسم یاخته میزبان انجام می شود. این ویروس از راه تماس گیاه آلوده با گیاه سالم انتقال می یابد که با ورود به سیتوپلاسم یاخته میزبان تعدادی از زیر واحدهای انتهای' 5 ژنوم ویروس جدا شده و سپس ریبوزوم ها عمل ترجمه را از این قسمت آغاز کرده و با پیشرفت ترجمه عمل پوشش برداری انجام می شود . سنتز RNA نیز توسط آنزیم های ویروسی تولید شده در مراحل اولیه ترجمه صورت می گیرد تا RNA کوچکتر تولید شده بتوانند پروتئین و کپسومرها را تولید کنند و سرانجام با سرهم شدن کپسومرها و ژنوم ویروس سر هم شدن ویروس انجام شود.

 


تکثیر ویروس موزائیک گل کلم : روش تکثیر آن شبیه ویروس هپاتیت B انسان است که توسط حشرات یا تلقیح دستی انتقال ویروس انجام می گیرد ژنوم ویروس که DNA است با ورود به هسته میزبان و حذف نوکلئوتیدهایی که با هم همپوشانی دارند و بسته شدن شکاف ها ، به هیستون ها متصل و تشکیل ریزکروموزم ها را می دهد. از روی S نوم ویروس دو RNA پیامبرتولید می شود که یکی جهت الگوی سنتز DNA و RNA پیامبر برای ترجمه و دیگری به پروتئین شماره 6 ویروس ترجمه می شود.
هر دو m RNA به سیتوپلاسم یاخته میزبان رفته و توسط ریبوزوم میزبان ترجمه می شود. در تولید DNA ویروس t RNA های یاخته به عنوان RNA پیشرو عمل می کنند و در تولید رشته مثبت DNA، قطعات حاصل از تجزیه RNA پیامبر (توسط آنزیم RNAseh) به عنوان پیشرو عمل می کنند با تولید ژنوم عمل کپسید گذاری روی آن انجام می شود و در نهایت ویروس از یاخته میزبان خارج می شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۶ساعت ۱۰:۳۶ قبل از ظهر  توسط فاطمه باقری  | 

درباره «آنفولانزا» چه مي‌دانيد؟

يك ويروس آنفولانزا ممكن است 90 بار كوچكتر از يك گلبول قرمز خون انسان باشد، به اندازه‌اي كوچك كه مي‌تواند ميان امواج نوري پنهان شود. اما همين ويروس كوچك مي‌تواند در يك سال به اندازه نيمي از مرگ‌ و ميرهاي ناشي از تصادفات ترافيكي باعث مرگ انسانها شود. در هر ويروس آنفولانزا از هر فصلي تا فصل ديگر جهش ژنتيكي ايجاد مي‌شود و در نتيجه اين امر داروها و سيستم‌هاي دفاعي قبلي را بي‌تاثير و بي‌فايده ميكند. اما پيشرفت‌هاي اخير در صنعت داروسازي كشف يافته‌هاي شگفت‌انگيزي را در علم پزشكي در اين زمينه در پي داشته است. از مهمترين علايم آنفولانزا مي‌توان به تب، سردرد، درد چشم، گرفتگي بيني، سرفه، گلودرد، خستگي و بدن درد اشاره كرد. ويروسهاي عفونت‌زا نوعي مواد شيميايي را موسوم به پيروژن وارد جريان خون مي‌كنند. اين مواد شيميايي سلول‌هاي عصبي حساس به سرما را در هيپوتالاموس كه ترموستات بدن محسوب مي‌شود، تحريك مي‌كنند. به اين ترتيب هيپوتالاموس دماي بدن افزايش يافته و فعاليت گلبلو‌هاي سفيد خون براي مبارزه با عفونت آغاز شده و در نتيجه اين امر منجر به بروز تب مي‌شود. همزمان با واكنش التهابي بدن به وجود ويروس در بدن، رگ‌هاي خوني مغز شروع به باز شدن مي‌كنند و اين امر موجب تحريك پايانه‌هاي عصبي در فضاهاي بخصوصي از مغز مي‌شود. با افزايش تب، ضربان قلب نيز زياد مي‌شود و در نتيجه خون بيشتري به سر تا سر بدن فرستاده مي‌شود كه وجود اين خون اضافه در مغز موجب سردرد مي‌شود. موكوس اعضايي مانند چشم‌ها و بيني با هم مخلوط مي‌شود و هر دوي آنها در طول عفونت ملتهب مي‌شوند. رگ‌هاي خوني چشم عموما گشاد شده و در نتيجه چشم‌ها قرمز و حساس به روشنايي شده و احساس سوزش پيدا مي‌كنند. گرفتگي بيني زماني بروز مي‌كند كه رگ‌هاي خوني در اعضايي كه موكوس دارند گسترش پيدا كرده و مايعات و گلبول‌هاي سفيد ضد ويروسي همراه آنها در واكنش به وجود ويروس به اين منطقه مي‌روند و در نتيجه آن متورم شدن، گرفتگي و آب ريزش بيني است. التهاب مجاري تنفسي و ريزش مخاط بيني باعث تحريك گلو مي‌شود كه رفلكس آن سرفه كردن است. اين سرفه‌هاي خشك از شايع‌ترين علايم آنفولانزاست در حاليكه سرفه‌هاي مرطوب از علايم عفونت‌هاي ثانويه مانند برونشيت يا ذات‌الريه است. گلو درد و دشواري در بلع در اثر التهاب بافت‌هاي گلو همزمان با حمله ويروس به سيستم تنفسي بروز مي‌كند. خستگي ناشي از آنفولانزا به 2 دليل يا صرف شدن انرژي بدن براي واكنش‌هاي ايمني به ويروسها و يا تاثير سلو‌لهاي پيغام رسان واكنش ايمني به سيستم اعصاب در سراسر بدن بروز مي‌كند. همچنين همزمان با گسترش ويروس، گلبول‌هاي سفيد خون در دستگاه ايمني از داخل شروع به مبارزه مي‌كنند و پيغام‌هاي سيستم ايمني كه در سراسر بدن منتشر مي‌شود بر روي سلول‌هاي عضلاني تاثير گذاشته و موجب درد عضلاني و بدن درد مي‌شود.حتي تا چند سال پيش اقدامات و روش‌هاي بسيار اندكي براي كاهش شدت و دوره آنفولانزا وجود داشت اما در حال حاضر روش‌هاي درماني مختلفي براي معالجه اين بيماري وجود دارد. برخي از مواردي كه پس از ابتلا به اين بيماري بايد مورد توجه قرار گيرد به قرار زير است:1- تب: اگر ميزان تب 101 درجه فارنهايت يا كمتر است از آنجا كه تب منجر به افزايش واكنش ايمني مي‌شود اجازه بدهيد باقي بماند اما تب بيشتر را به كمك داروهايي چون آسپيرين، استامينوفن و يا ايبوبروفن كاهش دهيد. در مورد كودكان از آسپيرين استفاده نكنيد. براي كاهش دردهاي ماهيچه‌اي نيز مي‌توانيد از اين 3 دارو استفاده كنيد. براي جلوگيري از خشك شدن آب‌ بدن كه در اثر تب يا كاهش مايعات بروز مي‌كند مقادير زيادي مايعات مصرف كنيد حتما در صورتي كه اشتها براي غذا خوردن نداريد، اين ميزان براي كودكان و بزرگسالان متفاوت است. مرطوب كردن هوا و خوردن مايعات گرم براي بهبود گرفتگي بيني مفيدست. يكي از راههاي مناسب براي بهبود گلو درد شست‌وشوي دهان و گلو با محلول آب و نمك ولرم است. سيگار نكشيد چرا كه ويروس‌هاي آنفولانزا پس از رسيدن به مجاري تنفسي آنها را تحريك مي‌كنند و سيگار نه تنها اين امر را تشديد مي‌كند بلكه واكنش ايمني بدن را نيز كاهش مي‌دهد. گاهي اوقات يبوست يا اسهال در هنگام ابتلا به اين بيماري در كودكان بروز مي‌كند بهترين راه‌حل در اين مورد مراجعه به پزشك است.تا جايي كه مي‌توانيد استراحت كنيد. يك روز صبر كنيد تا دماي بدن شما طبيعي شود. مي‌توانيد از ويتامين‌هايي چون ويتامين ث و حتي روي براي كمك به بهبودي استفاده كنيد. براي جلوگيري از ابتلا به اين بيماري نيز راه‌هاي مختلفي وجود دارد كه در اين جا به برخي از آنها اشاره شده است. حتي از واكسن آنفولانزا استفاده كنيد اين امر به ويژه براي افراد 50 سال يا مسن‌تر و يا افرادي كه مبتلا به بيماري‌هاي مزمن هستند تجويز مي‌شود. تزريق اين واكسن همچنين براي كساني كه با افراد زيادي در محل كار برخورد دارند تجويز مي‌شود.در مورد اطفال خود در زمينه سيستم ايمني بدن آنها حتي با يك متخصص مشورت كنيد.دست‌هاي خود را مكرر در طول روز شسته و از ماندن آلودگي بر روي آنها جلوگيري كنيد. به منظور كاهش احتمال برخورد مستقيم ويروسها به بيني و چشم‌ها از برخورد دست‌ها به چهره جدا خودداري كنيد. از تركيبات ويتامين‌ها و مواد معدني مختلف براي تقويت سيستم ايمني بدن استفاده كنيد. سيگار نكشيد. براي جلوگيري از گسترش عفونت از دستمال كاغذي استفاده كنيد. ميزان استرس و فشارهاي روحي را كاهش دهيد چرا كه استرس باعث ضعف واكنش ايمني در بدن مي‌شود. در طول شب 7 تا 9 ساعت بخوابيد. از مصرف نوشيدني‌هاي الكلي خودداري كنيد.
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مهر ۱۳۸۶ساعت ۹:۵۴ قبل از ظهر  توسط فاطمه باقری  | 

هپاتيت E چيست؟

ر 30 سال گذشته اپيدمي‌هاي (همه‌گيري) بزرگي از هپاتيت ويروسي در مناطق جنوب آسيا رخ داده است. اين بيماري بيشتر در بالغين جوان ديده مي‌شود. در همه گيريها بيشتر مرگ و ميرها مربوط به زنان باردار است. عامل اين بيماري ويروس است. اين بيماري مانند هپاتيت A از طريق روده منتقل مي‌شود ولي عامل آن ويروس هپاتيت A وB نيست. به همين دليل اين بيماري را هپاتيت غير A و غير B يا هپاتيت ويروسي E نام نهادند.

اپيدمي‌هاي هپاتيت E از راه آب آلوده در هند، نپال، افغانستان، چين، شمال آفريقا و شوروي سابق گزارش شده‌اند. اين اپيدمي‌ها يك تا دو سال باقي مي‌مانند و در هنگام باران‌هاي موسمي شدت مي‌يابند. بزرگترين اپيدمي كه تا به امروز گزارش شده 100 هزار نفر را در شمال غربي چين مبتلا كرده است. اولين اپيدمي در ايران در سال 1369 در كرمانشاه گزارش شده است. دومين اپيدمي در استان چهار محال بختياري در سال 1371 اتفاق افتاد. اپيدمي هپاتيت E بيشتر در بزرگسالان روي مي‌دهد.

* راههاي انتقال *

دوره كمون اين بيماري 40-35 روز است. تمام راههاي ممكن انتقال هنوز مشخص نشده است. اما راه مدفوعي _ دهاني يك راه انتقال قطعي است. در افراد خانواده فرد مبتلا با تماس نزديك مي‌تواند در انتقال بيماري نقش داشته باشد. در هپاتيت A ( كه اين بيماري نيز از راه آب آلوده ( دهاني - مدفوعي ) منتقل مي‌شود) انتقال از فرد به فرد شايع است. ويروس هپاتيت E يك هفته قبل از شروع علائم بيماري در مدفوع فرد بيمار ديده مي‌شود. تا 52 روز ممكن است اين ويروس از طريق مدفوع دفع ‌گردد. هپاتيت E شايعترين نوع هپاتيت در كشورهاي جهان سوم مورد توجه قرار گرفته است.

* علائم بيماري *

در يك فرد بيمار از روي علائم بيماري نمي‌توان هپاتيت E را از ساير هپاتيت‌هاي ويروسي ديگر تشخيص داد ولي بعضي چهره‌ها در هپاتيت E بيشتر ديده مي‌شود. بيش از 50 درصد بيماران تب دارند ( كه در هپاتيت نوع C تب شايع نيست)، بيماري خفيف است اما مي‌تواند شديد باشد و ميزان مرگ و مير بالايي داشته باشد. مرگ و مير كلي اين بيماري يك تا سه درصدست، ولي شديدترين شكل بيماري در زنان باردار ديده مي‌شود ميزان مرگ و مير زنان بارداري كه در سه ماهه سوم بارداري مبتلا مي‌شوند بالاترين مقدارست. ( 20 درصد كل موارد يعني 2 نفر از 10 نفر. علايم بيماري و اختلالات عملكرد كبدي ظرف شش هفته در كساني كه زنده مي‌مانند بهبود مي‌يابد ( برعكس هپاتيت C كه در 50 درصد موارد هپاتيت به شكل مزمن ديده مي‌شود).

* راههاي تشخيص بيماري *

آزمايش مدفوع، آزمايش سرم و خون است. اگر تست‌هاي اختصاصي براي تشخيص هپاتيت E در دست نباشد بايد ساير انواع هپاتيت ( مثل D, C،B، A) كه براي آنها تست اختصاصي داريم وارد كنيم.

* راههاي پيشگيري *

منابع آب بايد از جهت آلودگي‌هاي مدفوعي كنترل شوند. آب بايد قبل از مصرف جوشانده يا كلر زده شود. آموزش بهداشت و رعايت بهداشت فردي براي جلوگيري از انتقال فرد به فرد بايد اجرا شود. واكسني توصيه نشده است. ايمونوگلوبولين وجود دارد اما در شرايط طغيان بيماري استفاده از ايمونوگلوبولين تاثيري نداشته است.

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مهر ۱۳۸۶ساعت ۹:۴۹ قبل از ظهر  توسط فاطمه باقری  | 

جهش ویروسی عامل شیوع آنفلوانزای پرندگان در انسان ها

دانشمندان دو نقطه در ویروس آنفلوانزای پرندگان H5N1 کشف کردند که برای آلوده کردن هرچه آسان تر انسان ها نیاز به جهش دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، H5N1 به دلیل برخورداری از پروتئینی که آسان تر به گیرنده های پوشش رشته های عصبی پرندگان می چسبد، در این حیوانات شایع تر است.

محققان نگرانند بروز جهش ویروسی برای چسبیدن به گیرنده های انسانی باعث شیوع هرچه بیشتر بیماری در انسان ها شود و میلیون ها نفر را به گام مرگ کشاند.

در تحقیقی که نتایج آن در شماره اخیر نشریه “نیچر” به چاپ رسید، دانشمندان ژاپنی، انگلیسی و آمریکایی دو نقطه ویژه در ژن های H5N1 یافتند که نقش تعیین کننده ای در الحاق آسان تر ویروس به گیرنده های پرندگان و انسان ها دارد.

این کشف به دانشمندان کمک می کند تا درخصوص تاثیر تغییر شکل H5N1 بر همه گیر شدن آن در انسان ها تحقیق کنند.

محققان با آزمایش 21 نمونه ویروس H5N1 برگرفته از قربانیان ویتنامی و اندونزیایی دریافتند: 3 ویروس بسیار آسان به گیرنده های انسانی چسبیده بودند.

به گفته دانشمندان، از بین جهش های انجام شده دو نوع جهش از اهمیت بسیاری برای تحقیق برخوردار است. با این حال نباید تنها این دو جهش را مورد  توجه قرار داد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۶ساعت ۱۹:۵۲ بعد از ظهر  توسط فاطمه باقری  | 

ويروس تومورخور

گروهي از دانشمندان کانادايي و انگليسي براي نخستين بار در تحقيق و آزمايشي موفقيت آميز توانستند با تزريق نوعي ويروس آنفلوآنزا به موشهاي بيمار تومورهاي مغزي را در آنها نابود کنند.
دکتر گرانت مک فادن ، ويروس شناس و محقق انستيتو تحقيقاتي روبارتز در لندن و رئيس مرکز تحقيقات ويروس شناسي ملکولي کانادا در يک تحقيق گروهي به همراه دکتر پيتر فورسيت ، استاد دانشکده انکولوژي و زيست شناسي ملکولي و بيوشيمي از دانشگاه کالگاري 13مدل موش حامل تومور مغزي انساني از نوع بدخيم را براي انجام آزمايش ها آماده و در لابراتوارهاي مجزاي خود استفاده کردند.
محققان نوع فعال يک ويروس آنفلوآنزايي موسوم به ميکسوما را به هر 13مدل تزريق کردند و پس از انجام آزمايش هاي پي در پي روي آنها دريافتند تومورهاي مغزي در 92درصد نمونه ها يا به عبارتي در 96/11 مورد پس از گذشت فقط 130روز به کلي نابود شد.
دکتر فادن با بيش از 2دهه سابقه در مطالعه تاثير انواع ويروس هاي آنفلوآنزا بر سلول هاي سرطاني اظهار مي کند: ما در آزمايشي جداگانه روي تعدادي موش ، از تزريق ويروس هاي غيرفعال آنفلوآنزا استفاده کرديم که نتيجه اي حاصل نشد، اما تزريق نوع فعال اين ويروس ها موجبات تضعيف قدرت دفاعي سلول هاي سرطاني را به واسطه بروز عفونت در آنها فراهم کرد و با خلع سلاح اين سلول هاي خطرناک به نابودي آنها منجر شد.
وي مي افزايد: نکته جالبي که در خلال آزمايش ها با آن مواجه شديم محدود شدن عفونت و التهاب حاصل از تزريق ويروس ميکسوما به تومورها و گسترش نيافتن آن به ديگر نقاط بدن بود که اين مساله به ما اجازه مي دهد نسبت به انجام تحقيقات و آزمايش هاي تکميلي روي نمونه هاي انساني هر چه زودتر اقدام کنيم. فادن و فورسيت معتقدند انواع ويروس هاي آنفلوآنزا عوامل مناسبي براي مبارزه با انواع سرطان ها هستند.
از اين رو قصد دارند در تحقيقي جديد به بررسي تاثير ويروس ميکسوما بر سرطان پوست بپردازند. آنها قصد دارند اين ويروس را به وسيله يک پروتئين فلوئورسنت نشانه گذاري و پيشرفت و حملات آن را به سلول هاي سرطاني لحظه به لحظه رديابي کنند. گفتني است نتايج اين تحقيق در نشريه Cancer Researchبه چاپ رسيده است.
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم مهر ۱۳۸۶ساعت ۱۹:۴۷ بعد از ظهر  توسط فاطمه باقری  | 

هرپس تيپ يك گاوي (عامل ايجاد IBR)

بيماري IBR يا رينوتراكئيت عفوني گاوان توسط يك هرپس ويروس منتقل مي گردد. اشكال عمده باليني بيماري فرم تنفسي - فرم تناسلي IPV يا Infectious Pustular Vulvovaginitis - سپتي سمي در گوساله هاي نوزاد - ورم ملتحمه Conjunctivitis و عفونت مغزي يا Encephalitis اشاره نمود.

مي دانيد كه هرپس ويروس ها دو خصوصيت عمده دارند :
يكي اينكه مضعف سيستم ايمني هستند Immunosupressor
و ديگري اينكه توانايي مخفي شدن و ايجاد عفونتهاي پنهان Latent Infection دارند كه عمدتا در شرايط استرس عود مي كنند.

بيماري IBR عليرغم عدم توجه كافي دامداران در گله هاي ايران وجود دارد و باعث خسارات اقتصادي نظير كاهش توليد - سقط جنين و غيره مي شود.

اين بيماري داراي واگيري حدود 100 درصد بوده ولي ميزان مرگ و مير ناشي از آن 1 تا 3 درصد است. منتها بدليل ايجاد عفونت هاي ثانويه كه بدليل خاصيت تضعيف كنندگي سيستم ايمني هرپس ويروسها است مرگ و مير گاوها و حذف آنها با علائم پنوموني شايع است.

تشخيص دقيق بيماري با الايزاي روي سرم يا شير انجام مي گيرد. كه در تازه ترين تحقيقات در استان تهران شيوع 37 درصدي آلودگي به اثبات رسيده است.

فراموش نكنيم كه الايزا به عنوان يك تست غربالگر در گله مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و بر طبق تحقيقاتي كه در دانشكده دامپزشكي اروميه انجام گرفته است مي توان تنها از شير بجاي سرم براي تشخيص بيماري هم استفاده نمود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم مهر ۱۳۸۶ساعت ۱۹:۳۹ بعد از ظهر  توسط فاطمه باقری  | 

ويروس شناسي

دید کلی
تا اواخر قرن 19 اصطلاح ویروسهای پالایه‌پذیر برای مشخص کردن عوامل عفونی که از صافیهای عبور دهنده باکتریها ، قارچها و پروتوزوئرها می‌گذرند، اطلاق می‌شد. چند سال بعد اصطلاح پالایه‌پذیر حذف شد و کلمه ویروس به معنی سم اختصاصا به عوامل عفونی پالایه‌پذیر غیر قابل رویت با میکروسکوپ نوری اطلاق گردید. طی دهه اول قرن 20 اغلب دانشمندان عقیده داشتند که ویروسها عوامل عفونی مشخصی هستند که فقط از نظر اندازه با سایر میکروارگانیسمها تفاوت دارند. ولی به زودی کشف گردید که ویروسها روش خاص خود را برای تولید مثل دارند و ترکیب شیمیایی آنها مشخص می‌باشد. ابداع میکروسکوپ الکترونی و پیشرفت در روشهای تجزیه‌ای موجب پیشرفت در شناسایی ساختمان و اختصاصات فیزیولوژیکی ویروسها شد. ویروسها به چند دلیل مورد توجه خاص میکروبیولوژیستها قرار دارند.
این ذرات اساسا با کلیه میکروبهایی که شناخته شده، از نظر ساختمان و چرخه زندگی تفاوت دارند.
گرچه برای اغلب عفونتهای باکتریایی داروهای متعددی در دسترس قرار دارد ولی برای بیشتر عفونتهای ویروسی داروی موثری وجود ندارد و از اینرو ویروسها در اغلب کشورها بیماریهای تهدید کننده حیات انسان ایجاد می‌کنند.
به احتمال زیاد ، ویروسها با برخی از انواع سرطانها در انسان رابطه دارند.
تاریخچه
علم ویروس شناسی ، پس از استفاده از واکسن آبله توسط ادوارد بوخنر (1798) ، تهیه واکسن علیه بیماری هاری بوسیله پاستور (1884) و انتقال بیماری موزائیک توتون از گیاه آلوده به گیاه سالم توسط مایر در سال 1886 آغاز شده است. در سال (1892) ایوانوسکی ، ثابت کرد که عامل مولد بیماری موزائیک توتون از صافیهای بسیار ریز نگهدارنده باکتری عبور می‌کند. ولی نتوانست به اهمیت مساله پی ببرد. تا این که بیچرنیک (1898) دانشمند هلندی که باید او را پدر ویروس شناسی به حساب آورد ادعا کرد که عامل بیماری موزائیک توتون ، باکتری نیست و عامل مسری دیگری است. استنلی در سال 1935 با استفاده از روشهای جدید خالص کردن پروتئینها ، ویروس را خالص کرد و به پاس این خدمت ، موفق به دریافت جایزه نوبل شد.
صفات عمومی ویروسها
ویروسها عواملی هستند که واجد یک نوع اسید نوکلئیک هستند. دارای پوشش پروتئینی در اطراف اسید نوکلئیک می‌باشند. در درون سلولهای زنده با بکار گرفتن ماشین سنتزی سلول میزبان تکثیر پیدا می‌کنند و اسید نوکلئیک ویروسی را به سایر سلولها منتقل می‌سازند. چون ویروسها فاقد آنزیمهای لازم برای متابولیسم هستند، لذا برای تکثیر یافتن بایستی از ماشین متابولیکی سلول میزبان استفاده نمایند. این کیفیت از نظر پزشکی جهت پیدا کردن داروهای ضد ویروسی فوق‌العاده اهمیت دارد. زیرا اکثر داروهایی که تکثیر ویروسها را متوقف می‌سازند، برای اعمال سلول میزبان نیز اثر می‌گذارند. ولی وجود لیپیدها در سطح خارجی برخی از ویروسها آنها را در برابر حلالهای لیپیدها نظیر اتر ، آسیب‌پذیر می‌سازد.
اساس رده بندی ویروسها
میزان اطلاعات قابل دسترس در هر زمینه برای تمامی ویروسها ، یکسان نیست و روشی که براساس آن ویروسها شناسایی می‌شوند، به سرعت در حال تغییر است. امروزه اکثرا از بررسی توالی ژنی به عنوان یک روش اولیه برای شناسایی ویروس استفاده می‌شود و بدین ترتیب نیاز به سایر اطلاعات کلاسیک نظیر چگالی شناوری ویروس ، کاهش یافته است. داده‌های مربوط به توالی ژنی معیارهای پیشرفته طبقه بندی محسوب شده و گاهی باعث ایجاد خانواده‌های جدیدی از ویروسها می‌شوند. مورفولوژی ویروس ، خصوصیات فیزیکی- شیمیایی ویروس ، خصوصیات ژنومی ویروس ، خصوصیات بیولوژیک و ... در طبقه بندی ویروسها مد نظر قرار می‌گیرند.
روشهای انتقال و انتشار ویروسها
ویروسهای مختلف دارای مکانیزمهایی دقیق و پیچیده برای ادامه حیات و انتقال از یک میزبان به میزبانی دیگر هستند. روش انتقال یک ویروس از یک میزبان به میزبان دیگر به ماهیت واکنش متقابل بین ویروس و میزبان بستگی دارد. ویروسها به روشهایی انتقال می‌یابند مثلا انتقال از فردی به فرد دیگر در اثر تماس مستقیم. بیشترین راههای انتقال ویروسها توسط قطرات تنفسی ، ذرات عفونی معلق در هوا و تماس جنسی است. ویروسهای گیاهی بیشتر از طریق بند پایان منتقل می‌شوند.
منشا تکاملی ویروسها
انواع مختلف ویروسها از نظر منشا تکاملی با یکدیگر تفاوت دارند. دو تئوری مطرح شده در این مورد به شرح زیر است.
تئوری اول
منشا ویروسها ممکن است از RNA ، DNA و یا از هر دو نوع اسید نوکلئیک سلولهای میزبان باشد که بطور خودمختار همانند سازی کرده و روند تکاملی خود را طی نموده‌اند. و در واقع ویروسها شبیه ژنهایی هستند که توانایی موجودیت مستقل از سلول را کسب کرده‌اند. توالی ژنی در برخی از ویروسها با ژنهای سلولی رمز کننده پروتئینهای عملکردی قرابت دارند. به نظر می‌رسد که حداقل برخی از ویروسها بدین روش ، تکامل یافته‌اند.
تئوری دوم
ویروسها ممکن است اشکال انحطاط یافته انگلهای داخل سلولی باشند. هیچ گونه مدرکی در دست نیست که نشان دهد ویروسها از باکتریها تکامل یافته اند. اما ممکن است منشا تکاملی ارگانیسمهای داخل سلولی اجباری نظیر ریکتسیاها و کلامیدیاها ، مربوط به باکتری باشد. به هر حال پولکس ویروسها به قدری بزرگ و پیچیده هستند که احتمالا از تکامل بعضی اجداد سلولی بوجود آمده‌اند.
تکثیر ویروسها
اسید نوکلئیک هر ویروس فقط تعداد معدودی از ژنهای لازم برای سنتز ویروسهای جدید را دارا می‌باشد. این ژنها شامل ژنهای سازنده اجزای سازنده آنزیمهای لازم در چرخه زندگی ویروس می‌باشد. برای تکثیر ویروس بایستی ویروس سلول میزبان را مورد حمله قرار داده و اختیار دستگاه متابولیکی آن را به عهده گیرد. در جریان تکثیر ویروسی ، یک ذره ویروسی ، صدها حتی هزاران ویروس تولید می‌کند. این تغییرات شدید در سلول میزبان ، به مرگ آن منجر می‌گردد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم مهر ۱۳۸۶ساعت ۱۹:۳۶ بعد از ظهر  توسط فاطمه باقری  | 

زیست شناسی بیماری ایدز

معرفی

  
اچ آی وی ويروسی است که به بيماری مرگبار ايدز منجر می شود. اين ويروس با حملات بی امان خود سيستم دفاعی بدن را چنان تضعيف می کند که حتی کوچکترين عفونت ها جان بيمار را به خطر می اندازند.

تاکنون دست کم 28 ميليون نفر در سراسر جهان در اثر ابتلا به ايدز در گذشته اند.

در حالی که 20 سالی است از شناسايی اچ آی وی می گذرد، هنوز هيچ واکسنی برای اچ آی وی و معالجه ای برای ايدز کشف نشده است. با اين حال نسل تازه داروها، طول عمر افراد آلوده به اچ آی وی را به طور چشمگيری افزايش می دهد.


ويروس اچ آی وی

  
اچ آی وی (
Human Immunodeficiency Virus) به سيستم دفاعی، يعنی دقيقا همان سيستمی که معمولا در مقابل عفونت ها از بدن دفاع می کند، هجوم می برد.

اين ويروس به يک نوع خاص از گلبولهای سفيد خون به نام "سی دی 4 +" حمله می کند. اچ آی وی اين سلول را ربوده، ژن های خود را وارد دی ان ای آن می کند، و از آن برای توليد ذرات ويروسی بيشتری استفاده می کند. اين ذرات سپس ساير سلول های سالم سی دی 4 + را آلوده می کنند.

آن دسته از سلول های سی دی 4 + که ميزبان ويروس اچ آی وی هستند در نهايت از بين می روند. نحوه نابودی اين سلول ها هنوز برای دانشمندان مجهول است.

با کاهش شمار سلول های سی دی 4 + توانايی بدن برای مبارزه با بيماری ها افت می کند و به تدريج به سطحی خطرناک می رسد. از اين مرحله به بعد بيمار به ايدز (
Acquired Immune Deficiency Syndrome) مبتلا شده است.

اچ آی وی نوع خاصی از ويروسی به نام "رتروويروس" (
retrovirus
) است. هرچند اين رتروويرسها نسبت به ويروس های معمولی ارگانيسم ساده تری دارند، اما از ميان بردن آنها دشوارتر است.

ژن های رتروويروسها در داخل دی ان ای سلول ها لانه می کنند. به اين ترتيب هر سلول جديدی که از سلول ميزبان تکثير شود حاوی ژن های اين ويروس خواهد بود.

رتروويروس ها همچنين ژن های خود را با ضريب خطای بالا در سلول ميزبان کپی می کنند. توام شدن اين خصيصه با سرعت بالای تکثير اچ آی وی ، باعث می شود اين ويروس با همان سرعتی که منتشر می شود، تعيير شکل نيز بدهد.

علاوه بر اين، "پوششی" که ذرات ويروس اچ آی وی در آن محفوظ است، جنسی مشابه سلول های بدن دارد که باعث می شود سيستم دفاعی بدن نتواند ذرات ويروس را از سلول های سالم به راحتی تشخيص دهد.

شرح تصوير


 

اچ آی وی چگونه تکثير می شود:

 

1- ويروس خود را می چسباند: خوشه های پروتئينی در سطح بيرونی ذرات ويروس، به دريافت کننده های پروتئينی "سی دی 4 +" سلول مقصد "ملحق" می شوند.

2- ژن ها کپی می شوند: ويروس اچ آی وی نمونه ای از اطلاعات ژنتيکی خود را کپی می کند.

3- تکثير: ويروس اين کپی از ژن ها را وارد دی ان ای سلول ميزبان می کند. وقتی سلول ميزبان شروع به تکثير می کند، بخشهای تشکيل دهنده ويروس اچ آی وی را هم تکثير می کند.

4- ويروس جديد آزاد می شود: بخشهای تشکيل دهنده ويروس اچ آی وی در نزديکی جداره سلول جاسازی می شوند. آنها يک "جوانه" را تشکيل می دهند که از سلول جدا می شود و به يک ذره جديد اچ آی وی تبديل می شود.


آلودگی

  ويروس اچ آی وی در خون، مايعات تناسلی افراد و همينطور شير مادر آلوده يافت می شود.

اين ويروس همراه با اين مايعات وارد بدن ديگران می شود.

راه های سرايت اچ آی وی:

 

-
آميزش جنسی با فرد آلوده بدون رعايت اقدامات پيشگيرانه
- استفاده اشتراکی از سرنگ آلوده يا ابزاری که برای سوراخ کردن اعضای بدن استفاده می شود و آلوده هستند
- از طريق خون آلوده
- در معرض تماس قرار دادن زخم يا بريدگی در بدن با مايعات آلوده به اچ آی وی

- نوزادان مادران آلوده ممکن است در دوران جنينی، هنگام تولد يا از طريق تغذيه از شير مادرآلوده شوند

ويروس اچ آی وی در بزاق دهان شخص آلوده وجود دارد، اما ميزان آن کم تر از حدی است که بتواند بيماری را منتقل کند.

زمانی که مايعات حامل ويروس خشک شده باشد، خطر انتقال ويروس نزديک به صفر خواهد بود.

برای پيشگيری از انتقال اچ آی وی، بهترين راه خودداری از برقراری رابطه جنسی با فرد آلوده به ايدز و استفاده از کاندوم های جنس "لاتکس" (نوعی پلاستيک) است.

ذرات با ابعاد اچ آی وی نمی توانند از کاندوم لاتکس عبور کنند و اگر به درستی و به طور منظم استفاده شوند شيوه کاملا موثری در کاهش خطر انتقال بيماری محسوب می شوند.

هرچند تنها شيوه صد در صد موثر خودداری کامل از آميزش جنسی است.

معتادان تزريقی می توانند با خودداری از مصرف سرنگ های مشترک خطر آلودگی به اچ آی وی را کاهش دهند.


توهمات پيرامون اچ آی وی


آی وی به طرق زير غير قابل سرايت است
- از طريق هوا، سرفه و عطسه
- از طريق بوسيدن، تماس پوستی يا دست دادن
- از طريق استفاده مشترک از لوازم آشپزی مانند ديگ و چاقو
- از طريق تماس با صندلی توالت
- از طريق حشرات، نيش يا گاز حيوانات
- از طريق شنا در استخرهای عمومی
- از طريق خوردن غذايی که توسط فرد آلوده به اچ آی وی تهيه شده باشد

مراحل ابتدايی

 حدود نيمی از افرادی که تازه به اچ آی وی آلوده می شوند در عرض دو تا چهار هفته به علائمی شبيه آنفولانزا مبتلا می شوند. اين علائم شامل تب، خستگی، ناراحتی پوستی، درد مفصل، سردرد و تورم درغدد لنفاوی است.

 

نمودار سمت چپ فرآيند تدريجی آلودگی به اچ آی وی را نشان می دهد. واحد شمارش گلبولهای سفيد سی دی 4 + برابر با تعداد آنها در يک ميليمتر مکعب خون است. با پيشرفت ويروس از تعداد آن کاسته می شود.

يک سيستم دفاعی سالم دارای 600 تا 1200 سلول سی دی 4 + در ميليمتر مکعب است. اگر اين رقم به 200 عدد کاهش يابد، بيمار مبتلا به ايدز محسوب می شود.

"بار ويروسی" شمار ذرات ويروسی در ميليمتر مکعب است. در مراحل ابتدايی، اين رقم با تکثير سريع ويروس در خون به اوج می رسد.

در برخی از افراد آلوده به اچ آی وی سالها طول می کشد تا بيماری ايدز ظاهر شود و در اين مدت آنها احساس سلامت کرده و هيچ علائم بيرونی حضور اين ويروس در آنها ديده نشود.

در ساير افراد آلوده به اچ آی وی ممکن است علائمی مانند کاهش وزن، تب و عرق، کهير و برای مدتی کوتاه پاک شدن حافظه نمود کند.

آزمايش های اچ ای وی:


- در جريان عمومی ترين آزمايش برای تشخيص اچ آی وی، يک نوع خاص از پادتن ها يا همان پروتئين های ضدبيماری رديابی می شود
- با اين که پادتن ها در واکنش به حضور اچ آی وی در بدن توليد می شوند، اما اين اتفاق شش تا دوازده هفته پس از آلودگی رخ می دهد
- در حالی که اين پادتن ها در مبارزه با ويروس چندان موثر نيستند، اما به عنوان نشانه وجود ويروس در بدن قابل اعتماد هستند
- در چند هفته ای که رديابی آلودگی بی ثمر و جواب آزمايش منفی است، فرد آلوده می تواند ويروس را به سايرين منتقل کند.

 پيشروی بيماری ايدز در بدن

 سيستم دفاعی بدن که از حمله ويروس صدمه ديده است، قوای خود را برای مبارزه با بيماری ها از دست می دهد و هر نوع عفونتی می تواند جان بيمار را تهديد کند.

کسانی که به اچ آی وی آلوده هستند در مقابل بيماری هايی مانند سل، مالاريا و ذات الريه آسيب پذيرتر می شوند و با افت شمار گلبولهای سفيد سی دی 4 +، آسيب پذيری آنها از قبل هم بيشتر می شود.

بيماران مبتلا به اچ آی وی همچنين در مقابل آنچه به "عفونت های فرصت طلب" معروف است آسيب پذير هستند. اين نوع از عفونتها از باکتری های شايع، قارچ ها و انگل هايی نشات می گيرد که يک بدن سالم قادر به مبارزه با آنهاست، اما می تواند در افرادی که سيستم دفاعی بدن آنها آسيب ديده ايجاد بيماری کند و گاه آنها را از پا در آورد.

برخی از اين عوامل بيماری زا زمانی که شمار سلول های سی دی 4 + زياد است به بدل حمله می کنند، اما اکثر آنها زمانی که شمار اين سلولها به کمتر از 200 رسيد، يعنی نقطه آغاز ظهور ايدز، فعال می شوند.

در صورتی که مراقبتهای کامل پزشکی در دسترس باشد، آن وقت می توان به بيمار داروهای درمانگر و محافظ در برابر برخی از اين عفونت ها را داد. البته اين داروها گاه گران است و به علاوه می تواند عوارض جانبی داشته باشد.

*برفک

برفک و زونا
برفک يک عفونت قارچی است که معمولا به دهان، گلو يا دهانه رحم حمله می کند.

ويروس زونا،"هرپيس سيمپلکس" (
herpes simplex)، می تواند در دهان يا رحم ايجاد شود. هر دو عفونت شايع هستند، اما درصد وقوع آنها در ميان افراد مبتلا به اچ آی وی افزايش می يابد و حتی می تواند افرادی را که شمار سلول های سی دی 4 + آنها هنوز بالاست مبتلا کند.

علائم: برفک باعث پيدايش برآمدگی های سفيدرنگ در پوست و خشکی دهان می شود و فرآيند بلعيدن غذا را دشوار می سازد. زونا باعث پيدايش تاول های دردناک در ناحيه مبتلا می شود.

سل*

سل عامل اصلی مرگ و مير در ميان مبتلايان به ايدز در سراسر جهان است و بسياری از کشورها همزمان با اپيدمی های اچ آی وی و سل روبرو هستند. سل ناشی از يک نوع باکتری است که بسياری از مردم حامل آن هستند، اما تنها در برخی از افراد باعث بيماری می شود
.

اگر افرادی که حامل اين باکتری هستند به اچ آی وی هم آلوده شوند، احتمال بروز سل در آنها 30 برابر افزايش می يابد. سل ابتدا به ريه حمله می کند، اما می تواند به غدد لنفاوی و مغز هم سرايت کند.

علائم: سرفه شديد، درد در قفسه سينه، سرفه همراه با خون، خستگی مفرط، کاهش وزن، تب و تعرق شديد در هنگام خواب.

سرطان سيستم دفاعی بدن*

افراد آلوده به اچ آی وی بيش از ديگران در معرض ابتلا به انواع سرطانهای سيستم دفاعی بدن موسوم به ان اچ ال (
Non-Hodgkin’s Lymphomas) قرار دارند. ان اچ ال می تواند به هر بخشی از بدن از جمله نخاع و مغز حمله کند و می تواند ظرف يک سال بيمار را از پا درآورد. اين بيماری می تواند، صرف نظر از شمار گلبولهای سفيد سی دی 4 + در بدن بيمار اچ آی وی، بروز کند. شيمی درمانی راه مقابله با اين نوع سرطانهاست.

علائم (ان اچ ال): تورم غدد لنفاوی، تعرق به هنگام خواب و کاهش وزن.

شمار سی دی 4+ : زير 250

زخم های بدخيم (کی اس)

کی اس (
Kaposi’s sarcoma) يک نوع بيماری مشابه سرطان بوده و در ميان مردان آلوده به اچ آی وی شايع است. اين بيماری موجب ظهور زخم های (ليژن) قرمز يا بنفش رنگی می شود که معمولا روی پوست ظاهر می شود. اين بيماری همچنين می تواند دهان، غدد لنفاوی، دستگاه گوارش و ريه ها را تحت تاثير قرار دهد و مرگبار باشد. اين بيماری معمولا به بيمارانی که شمار سی دی 4 + آنها کمتر از 250 است حمله می کند، اما در کسانی که شمار اين سلول در آنها کمتر است وخيم تر خواهد بود.

علائم: زخم، نفس تنگی در صورتی که به ريه حمله کرده باشد، و خونريزی در صورتی که به دستگاه گوارشی حمله کرده باشد.

شمار سی دی 4+ : زير 200

ذات الريه (پی سی پی)
موضع: ريه

پی سی پی (
Pneumocystis pneumonia) يکی از عفونت های "فرصت طلب" است که باعث ذات الريه می شود. اين عفونت معمولا به ريه حمله می کند اما همچنين می تواند غدد لنفاوی، طحال، کبد يا مغز استخوان را هدف قرار دهد. اين بيماری همواره از علل عمده مرگ و مير در ميان بيماران آلوده به اچ آی وی بوده است، اما اکنون به کمک دارو قابل پيشگيری و معالجه است. اين بيماری اغلب افرادی را که شمار سی دی 4 + در آنها کمتر از 200 است مبتلا می کند.

علائم: تب، سرفه خشک، حس فشردگی در قفسه سينه و دشواری در عمل تنفس.

شمار سی دی 4+ : زير 100

عفونت های مغزی
بيماران اچ آی وی همچنين در مقابل دو نوع عفونت، که عموما به مغز حمله می کند، آسيب پذير هستند. توکسوپلاسموسيس
(
Toxoplasmosis) که از يک انگل در حيوانات ناشی می شود، می تواند باعث پيدايش زخم در مغز شود. کريپتوکوکوس (Cryptococcus) - نوعی قارچ در خاک - اغلب باعث مننژيت می شود. اين بيماری در پرده نخاع و مغز عفونت ايجاد می کند و می تواند به اغما و مرگ منجر شود. اين عفونت ها در بيمارانی که شمار سلول های سی دی 4 + در آنها کمتر از 100 است شايع است.

علائم: سردرد، تب، مشکلات بينايی، تهوع و استفراغ، ضعف در يک طرف بدن، دشوار شدن تکلم و راه رفتن (توکسوپلاسموسيس)، گرفتگی عضلات گردن (مننژيت).

شمار سی دی 4+ : زير 75

عفونت شکم (ام ای سی)

ام ای سی يا ام ای آی (
Mycobacterium avium complex) عفونتی است که از باکتری های موجود در آب، گرد و غبار، خاک و مدفوع پرندگان ناشی می شود. اين بيماری به لايه بيرونی معده و روده حمله می کند و در نهايت می تواند در خون و ساير بخش های بدن منتشر شود. ام ای سی اغلب کسانی را که شمار گلبولهای سفيد سی دی 4 + در آنها کمتر از 75 است مبتلا می کند.

علائم: شکم درد ، تهوع و استفراغ که به تب می انجامد، تعرق در خواب، بی اشتهايی، کاهش وزن، خستگی، اسهال.

شمار سی دی 4+ : زير 50

خطر نابينايی (سی ام وی)

سی ام وی (
Cytomegalovirus) يک عفونت مرتبط با ويروس زونا (هرپيس) است و در بيماران اچ آی وی اغلب باعث ابتلا به تورم شبکيه چشم (retinitis) می شود. اين بيماری با مرگ سلول های شبکيه در ناحيه عقب چشم همراه است و در صورتی که معالجه نشود به سرعت می تواند باعث نابينايی شود. سی ام وی توسط دارو قابل مهار است. اين ويروس همچنين می تواند بر ساير بخش های بدن اثر بگذارد. اين بيماری به ندرت به افرادی که شمار سلول های سی دی 4 + آنها بيش از 100 است حمله می کند، و اغلب افرادی را که شمار اين سلول در آنها کمتر از 50 است مبتلا می کند.

علائم: مشکل بينايی مانند ديدن لکه های سياه متحرک، تاری در ديد و پيدايش نقاط کور.

 داروهای ضد ايدز

 از زمان آغاز اپيدمی اچ آی وی، مجموعه ای از داروها ساخته شده اند که از طريق مهار توانايی تکثير اين ويروس، عمر افراد مبتلا به اچ آی وی را به طور قابل ملاحظه ای افزايش می دهد. اين داروها از سرعت نابودی سی دی 4 + بيماران می کاهد و می تواند بروز ايدز را به تاخير بياندازد، اما آن را معالجه نمی کند.

در مجموع چهار دسته دارو وجود دارد که در مقاطع مختلف آلودگی و رشد اچ آی وی و ايدز عمل می کنند:

1) بازدارنده های ورودی: اين داروها به پروتئين های موجود بر سطح بيرونی ويروس اچ آی وی می چسبد و از پيوستن و ورود آن به سلول های سی دی 4 + جلوگيری می کند. تاکنون تنها يک نمونه از دارو، به نام "فوزيون" (
Fuzeon
)، وارد بازار شده است.

2) بازدارنده های ان آر تی (
Nucleoside reverse transcriptase
): اين بازدارنده ها ويروس اچ آی وی را از نسخه سازی از ژنهای خود باز می دارد. نوکليوسايدها مصالح ساختمانی اين ژنها هستند. اين دارو فرآيند نسخه سازی را از طريق توليد نمونه های معيوبی از اين مصالح ساختمانی مختل می کند.

3) بازدارنده های ان ان آر تی (
Non-nucleoside reverse transcriptase
): اين بازدارنده ها نيز فرآيند نسخه سازی را مختل می کنند. آنها با چسباندن خود به آنزيمی که اين فرآيند را کنترل می کند نسخه سازی را مختل می کنند.

4) بازدارنده های نوع پروتيز (
Protease
): اين داروها به آنزيم ديگری به نام پروتيز که نقشی اساسی در جمع آوری ذرات ويروس تازه دارد، می چسبند.

داروهای ضدويروس ايدز بايد به صورت ترکيبی مصرف شوند. معمولا سه نوع داروی مختلف از دست کم دو دسته مختلف از داروها به طور همزمان به بيمار تجويز می شود. با تغيير شکل دادن ويروس اچ آی وی، برخی از نمونه های اين ويروس در مقابل داروها مقاوم می شوند. بنابراين شانس کنترل اچ آی وی در صورت استفاده از چند دارو بيشتر خواهد بود. در برخی موارد از آلودگی های تازه، ويروسهايی رديابی شده اند که حتی پيش از آغاز معالجات در برابر داروهای موجود مقاومت نشان می دهند.

عوارض جانبی

عوارض جانبی شايع:
- تهوع، استفراغ، سردرد، خستگی مفرط، کهير، اسهال، بی خوابی، بی حسی در اطراف دهان، درد معده

ساير عوارض جانبی
- التهاب لوزالمعده، آسيب به کبد و لوزالعمده، زخمهای درون دهان، تغيير شکل بدن، آسيب به سلولهای عصبی، کم خونی، درد عضلانی و ضعف.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم مهر ۱۳۸۶ساعت ۱۵:۱۲ بعد از ظهر  توسط فاطمه باقری  | 

استفاده از ويروس‌ها در درمان سرطان

توانايي طبيعي ويروس‌ها براي آلوده كردن و تخريب سلول‌ها مورد استفاده دانشمندان قرار گرفته تا به وسيله آن تومورهاي سرطاني را از بين ببرند. به گزارش مديكال نيوز، محققان شرح مي‌دهند چگونه ويروس‌هايي كه باعث ايجاد بيماري‌هاي معمولي مانند سرماخوردگي و آنفلوانزا مي‌شوند، تغيير داده شده‌اند به طوري كه ديگر مضر نبوده اما بتوانند سلول‌هاي سرطاني را هدف قرار داده و آنها را از بين ببرند. به گفته سرپرست اين تحقيق تلاش محققان بر اين است كه راهي را براي درمان سرطان در آينده پيدا كنند. ويروس‌ها طبيعتا به نظر عوامل بدي هستند اما شناخت نحوه عملكرد آنها و نحوه سرطاني شدن سلول‌ها اين امكان را به آنان داده است به عوامل خوبي تبديل شوند. يكي از اين ويروس‌ها به نام HSV1716 براي آزمايش در بيماران مبتلا به گليوما نوعي تومور مغزي مورد تاييد قرار گرفته است. اين پيشرفته‌ترين آزمايش در نوع خود است و تاثير درمان را مشخص مي‌سازد.
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم مهر ۱۳۸۶ساعت ۲۱:۱۰ بعد از ظهر  توسط فاطمه باقری  | 

هپاتيت B

كبد به‌‌عنوان فعالترين غده بدن بيش از 5000 عملكرد حياتی را به‌عهده داشته ويكي از عوامل تصفيه خون از ميكروب‌ها و خنثي كننده بسياري از مواد سمی است . در صورت التهاب و تورم كبد، هپاتيت ايجاد می‌شود كه علل آن می‌تواند داروها، الكل، ويروس‌ها و . . . باشد.

ويروس هپاتيت B يكی از جدی‌ترين انواع هپاتيت را سبب می‌شود. اين بيماری شايع‌تر و 100 برابر مسری‌تر از ايدز می‌باشد. برآورد می‌شود كه تا كنون بيش از دو ميليون نفر از مردم جهان به اين بيماري مبتلا شده‌اند و هم‌اكنون حدود 350 ميليون نفر ناقل ويروس هستند. ناقلين ويروس منبع اصلی انتشار آن در جامعه می‌باشند. بر اثر آمار به‌دست آمده، حدودا بيش از 2 ميليون نفر از جمعيت كشورمان ناقل هپاتيت B هستند كه حدود يكصد هزار نفر ساليانه به علت اين ويروس بيمار می‌شوند و از اين تعداد حدود 5 ـ 4 هزار نفر فوت می‌كنند. حدود سيصد هزار نفر از اين ناقلين، مبتلا به هپاتيت مزمن نوع B بوده و نيازمند درمان و مراقبت پزشكی می‌باشند. مشكل عمده بهداشتی در رابطه با اين بيماری اين است كه اكثر افراد آلوده تا مراحل آخر بيماری بدون علامت هستند و به همين دليل به‌راحتی اين ويروس را به نزديكان خود منتقل می‌كنند.

هپاتيت عبارت است از التهاب كبد (جگر). هپاتيت علل متفاوتي دارد. الكل، بعضي از داروها، بعضي بيماريهاي ارثي، ميكروبها، انگلها، ويروس ها و بالاخره بيماريهاي خود ايمني ممكن است ايجاد هپاتيت كنند. ويروس ها شايد بيشتر از بقيه علل ديگر، ايجاد هپاتيت كنند. ويروسهاي متعددي مي توانند التهاب كبد بوجود آورند كه مهمترين آنها ويروس هپاتيت A، ويروس هپاتيت B، ويروس هپاتيت C، ويروس هپاتيت D، ويروس هپاتيت E و ويروسهاي ديگر را مي توان نام برد.

هپاتيت ها را به دو گروه حاد و مزمن طبقه بندي مي كنند. اصطلاح حاد نشان دهنده زمان بروز علائم و تداوم آنها است و نشان دهنده خطرناك بودن يك بيماري نيست. مثلا اگر علائم هپاتيت كمتر از 6 ماه از بين بروند و بيمار بهبودي كامل پيدا كند، هپاتيت را حاد مي گوئيم و در صورتي كه علائم هپاتيت بيش از 6 ماه ادامه يابد، هپاتيت را مزمن مي گوئيم. هپاتيت هاي حاد معمولا به خودي خود بهبودي كامل مي يابند و فقط درصد بسيار كمي از بيماران فوت مي كنند. هپاتيت ناشي از ويروس هاي B يا C را بيشتر مي توان در بيماران مزمن ديد. هپاتيت هاي مزمن معمولا بهبودي كامل پيدا نمي كنند و سالها ادامه مي يابند . اما چنانچه خيلي پيشرفت كنند و كبد كاملاً آسيب ديده و تخريب شود، به بيماري سيروز كبدي تبديل مي شود. سيروز كبدي عوارض متنوع و خطرناكي دارد و امكان بهبود قطعي ندارد. گاهي براي بيماري سيروز پيشرفته كبدي، پيوند كبد انجام مي دهند كه اين روش هم موفقيت صد در صد ندارد. هپاتيت حاد ايجاد شده توسط ويروسهاي ذكر شده درمان خاصي نداشته و بيماري خود به خود معمولا بعد از چند هفته بهبودي كامل مي يابد. اگر هپاتيت حاد پس از 6 ماه بهبودي نيافت، مزمن شده و براي تعيين نوع و ميزان آسيب رسيده به كبد بايستي نمونه برداري از كبد انجام گيرد. نمونه برداري از كبد با سوزن مخصوص در بيمارستان و با بي حسي موضعي انجام مي شود.

تاريخچه

بقراط، بيماري عفوني را كه احتمالا " توسط هپاتيتهاي ويروس هپاتيت ايجاد ميشده، در بيش از 2000 سال قبل توصيف كرده‌ است . هپاتيت به فراواني در جمعيت‌هاي ارتشي در جنگ ها شيوع داشتهاست ، وخيلي از اوقات اهميت آن همسان با وبا و طاعون، بعنوان علت پاندمي در اروپا بوده ‌است . در زمانهاي قديم، بيماري‌هاي ديگر مثل لپتوسپيروز، تب زرد و مالاريا غير قابل تشخيص از هپاتيت ويروسي بوده است. مطالعاتي كه در اوايل قرن حاضر صورت گرفت ، اشكال اپيدميولوژيك يك هپاتيت‌عفوني رامعرفي كرد. اولين گزارش از اين هپاتيت بوسيله Lurman در سال 1855 داده شد. در 1926، Flaum و همكاران، در سوئد گزارشي دادند كه در آن به بيماران مبتلا به هپاتيت اشاره شده بود كه بوسيله سرنگهاي‌آلوده و عفوني، به بيماري مبتلا شده بودند. در اين كلينيك‌ها سرنگهايي كه بطور ناكامل استريل شده بودند ، علت انتقال هپاتيت بوده اند. در ابتدا دو عامل براي ايجاد هپاتيت ويروسي مطرح شد كه HAV و HBV بودند . پيدا كردن آنتي‌ژن ويروسي (كه‌اكنون HBsAG خوانده مي‌شود). درخون بيماران با هپاتيت سرمي در 1960، وانتقال ويروس بهمين صورت در شمپانزه، اولين گام درشناسايي ويروسي بود كه‌اكنون ويروس هپاتيت B ناميده‌مي‌شود. با ويروسي كه از مدفوع انسان مبتلا به هپاتيت ويروسي گرفته شده بود و پيدا كردن آنتي‌ژن ويروسي در مدفوع‌همين بيماران، هپاتيت A نيز كشف گرديد.

ويروس شناسى


ويروس هپاتيت B ويروس نسبتاَ مقاومى است وانتظار داريم روى سطوح محيطى (از قبيل مسواك، تيغ، سوزن، وسايل اسباب بازى، شيشه شير بچه، ظروف غذاخورى، ابزار بيمارستان همچون اندوسكوپ و ابزار آزمايشگاهي) پايدار باقى بماند و در صورت تماس با خراش هاى پوستى و غشاء مخاطى باعث انتقال بيمارى شود. ويروس هپاتيت B در آب جوش ١٠٠ درجه سانتى گراد به مدت ١٠ دقيقه، حرارت خشك ١٦٠ درجه سانتى گراد به مدت دو ساعت يا اتوكلاو ١٢١ درجه سانتى گراد به مدت ٢٠ دقيقه غير فعال مى شود. استفاده از محلول هيپوكلريت سديم ٥/٠ تا ١ درصد به مدت ٢٠ دقيقه منجر به تخريب ساختار ژنى ويروس مى گردد.

مكانيسم عمل ويروس هاي عامل هپاتيت و ايمني در مقابل آنها

روند بيماري به اين شكل است كه ويروس ، با وارد شدن به داخل سلول هاي كبدي با استفاده از سيستم هاي زيستي سلول ، اقدام به ساخت پروتئين ها و ساير تركيبات خود مي نمايد و به اين طريق تكثير مي يايد. سيستم ايمني ، سلولهاي آلوده كبدي را تشخيص مي دهد و به منظور نابود ساختن ويروس سلول را از بين مي برد تا از اين طريق ويروسهاي درون آن نيز كشته شوند. بنابر اين در واقع آنچه باعث تخريب كبد مي شود ، دفاع و سيستم ايمني خود بيمار است كه سعي در مبارزه با بيماري دارد. كشف آنتي بيوتيك هاي ضد باكتري يكي از جهش هاي علم پزشكي را رقم زد و با پيشرفت آنها بيماري هاي عفوني ناشي از باكتري ها ديگر مانند قبل به عنوان يك پديده غير قابل كنترل مطرح نيستند ، و لي تلاش در زمينه كشف آنتي بيوتيك هاي موثر ضد ويروسي تا به حال به جز در چند مورد به نتايج موفقيت آميز و قابل توجهي نرسيده است. لذا روشهاي ديگري براي مقابله با ويروسها مورد توجه قرار گرفته اند. همان طور كه مي دانيد ، بدن به طور طبيعي عليه ويروسها واكنش نشان مي دهد. از جمله تركيباتي كه در شكل گيري اين پاسخ ايمني نقش دارند اينتر فرونها مي باشند. اينترفرونها از ميانجي هاي سيستم ايمني هستند كه با تقويت دفاع سلولي توانايي نوعي از گلبولهاي سفيد موسوم به لنفوسيتهاي T را در از بين بردن سلول هاي ناشناس و آلوده افزايش مي دهند. 30 نوع اينترفرون وجود دارند كه با نامهايي مثل اينترفرون آلفا، بتا و گاما نام گذاري شده اند و از بين آنها اينترفرون آلفا بيشترين تاثير ضد ويروسي را داراست. اين ماده امروزه به طور مصنوعي قابل ساخت است و مي توان آن را به عنوان يك دارو براي درمان مبتلايان به هپاتيت ويروسي مزمن تجويز كرد. نتايج اين درمان تاكنون رضايت بخش بوده است. اما همانطور كه عنوان شد ، نابود ساختن ويروس به خرج كشتن سلولهاي كبدي خودي صورت مي گيرد . بنابراين اگر بيماري شديد بوده و تعداد زيادي از سلولهاي كبدي آلوده باشند اينترفرون آلفا با تحريك سيستم ايمني سبب از بين رفتن ناگهاني حجم قابل ملاحظه اي از كبد و ايجاد نوعي از هپاتيت خطرناك مي شود. براي پيشگيري از اين رويداد در حال حاضر استفاده از اين دارو محدود به افرادي است كه بيماري به نسبت خفيف تري دارند كه معمولا براي مدتي كمتر از 18 ماه به طول انجاميده است.

علائم بيماری هپاتيت B

اكثر افرادی كه هپاتيت B می‌گيرند علامت و يا شكايت مشخصی ندارند و در واقع مهم ‌ترين علامت اين بيماری بی‌علامتی ‌آن است. اما در برخی موارد علائمی شبيه آنفلانزا، بی‌اشتهايی، تهوع و استفراغ، تب، ضعف، خستگی و درد شكم خفيف دارند و اكثر اين افراد بدون آنكه از بيماری خود آگاه شوند، بهبودی پيدا می‌نمايند. لازم به ذكر است كه افراد مبتلا ، بسته به اين كه مبتلا به كدام نوع هپاتيت باشند علائم باليني متفاوت را بروز مي دهند. هپاتيت B در بعضی افراد به‌طور مرموزانه پيشرفت كرده و در نهايت باعث سيروز و سرطان كبد می‌شود. بعضی افراد نيز پس از آنكه به ويروس آلوده شدند، بدون هيچ علامتی ناقل ويروس شده و می‌توانند آن را به ديگران انتقال دهند.

راه‌های انتقال

ويروس هپاتيت B در خون و ترشحات فرد آلوده وجود داشته واز اين طريق به افراد ديگر انتقال پيدا می‌كند. از جمله راه‌های انتقال عبارتند از :

◄ از مادر آلوده به نوزاد خود در زمان تولد.

◄ دريافت خون و فرآورده‌های خونی آلوده.

◄ تماس جنسی با فرد آلوده.

◄ استفاده از وسايل فرد آلوده.

◄ وسايل دندان‌پزشكی و سوراخ كردن گوش با روش‌های غيربهداشتی.

◄ استفاده مشترك از تيغ ريش‌تراش، ناخن‌گير، مسواك و يا سرنگ آلوده و سابقه هپاتيت در خانواده و . . . . به‌ياد داشته باشيد كه هپاتيت B از حيوانات به انسان منتقل نمی‌شود و تماس‌های عادی و روزمره نظير دست دادن، معاشرت كردن، در يك كلاس حضور داشتن و در يك مكان غذا خوردن، خطر انتقال بيماری را به‌دنبال ندارد. مبتلايان به هپاتيت B می‌توانند ازدواج كنند ولی قبل از ازدواج بايد همسرشان بر عليه هپاتيت B واكسينه شود.

عفونت از طريق عطسه، سرفه، غذا يا آب و استفاده از ظروف مشترك منتقل نمى شود و فرد مبتلا نبايد از كاركردن و حضور در مدرسه، مهد كودك ومكان هاى دسته جمعى منع شود.

گروههاى در معرض خطر ابتلا به هپاتيت:

- معتادان تزريقى (درحال حاضر شايعترين عامل خطر ساز محسوب مى شود.)

- دريافت كنندگان خون، فاكتورهاى انعقادى و فرآورده هاى خونى آلوده.

- دريافت كنندگان پيوند اعضاء.

- بيماران همودياليزى.

- كاركنان مراكز بهداشتي-درمانى.

- افرادى كه رفتار جنسى پرخطردارند..

- كودك متولد شده از مادر آلوده (بويژه اگر مادر مبتلا به عفونت همزمان با HIV باشد.)

افرادى كه مواد مخدر تزريق كرده اند حتى اگر سالها پيش و فقط يك بار تزريق كرده باشند، در معرض خطر بالاى HCV قرار دارند. عفونت HCV به سرعت پس از تزريق ماده مخدر و در اثر اشتراك سرنگ، سرسوزن وساير ادوات مربوط به مصرف مواد مخدر، بين افراد منتشر مى شود.

هپاتيت C به آسانى توسط دفاع ايمنى ميزبان سركوب نمى شود و درصورت مزمن شدن با درجات مختلف پيشرفت كرده وعوارض متعددى را ايجاد مى كند.
  
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم مهر ۱۳۸۶ساعت ۱۲:۲۱ بعد از ظهر  توسط فاطمه باقری  | 

رفتار عجيب يك ويروس سخنگو

رفتار عجيب، تمسخرآميز و در عين حال مخرب يك ويروس جديد ، سبب هشدار شركت‌هاي امنيت فناوري اطلاعات به كاربران اينترنت در مورد اين ويروس شده است.

به گزارش روز جمعه ايرنا به نقل از يكي از نمايندگي‌هاي آنتي‌ويروس در ايران،تروجان ‪ ،BotVoice.A‬اين ويروس بانفوذ وآغاز فعاليت خود در سيستم‌ها، باصدايي بلندفرياد مي‌زند كه"رايانه شما مورد حمله من قرار گرفته" و تمامي فايل‌هاي سيستمي وساير اطلاعات موجود در هارد ديسك در حال از بين رفتن است.

اين ويروس اينترنتي با ابراز تاسف از اين مساله، از كاربران مورد حمله عذرخواهي كرده و براي آن‌ها روز خوبي را آرزو مي‌كند!
اين جملات براي چندين بار و به صورت پي‌درپي ادا مي‌شوند تا اينكه تمام اطلاعات ذخيره شده در ديسك سخت رايانه مورد حمله قرارگرفته‌و دربرابر چشمان بهت زده كاربران، پاك شده و به صورت كامل از بين مي‌رود.

البته ‪ BotVoice.A‬در برخي از حملات خود ، همه اطلاعات سيستمي رايانه را از بين نمي‌برد، اما با ايجاد تغييرات گسترده در سيستم عامل و اختلال شديد در عملكرد رايانه‌ها سبب غير فعال‌شدن تمامي برنامه‌هاي نصب شده مي‌شود.

اين كد مخرب جديد ، علاوه بر پاك كردن اطلاعات موجود در رايانه و تمسخر كاربران مورد حمله خود ، قادر است با انجام يك تخريب ناگهاني و درعرض چند دقيقه، رايانه را از كار انداخته و شناسايي خود را عملا غيرممكن كند.

بنابر اين در چنين مواردي بهترين اقدام حفاظتي، استفاده از فناوري‌هاي امنيتي پيشگيرانه براي شناسايي و خنثي‌سازي ويروس‌هاي ناشناخته و بسيار جديد است.

از راه‌هاي انتشار اين "تروجان" مي‌توان به حافظه‌هاي جانبي قابل اتصال به پورت‌هاي ورودي سيستم و دانلوود فايل‌هاي آلوده به‌شكل خودكار و يا توسط كاربر، در هنگام جستجو در اينترنت، اشاره كرد.

كارشناسان براي رديابي وپيشگيري سريع اين كدمخرب، استفاده‌از برنامه‌هاي آنلاين ‪ NanoScan‬و ‪ TotalScan‬را به تمامي كاربران اينترنت توصيه مي‌كنند.
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم مرداد ۱۳۸۶ساعت ۱۳:۱ بعد از ظهر  توسط فاطمه باقری  |